Všechny akce          Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky


Nadačního fondu VRBA
se sídlem č.p. 247, 592 62 Nedvědice, IČO: 05057281, sp. zn. v NR: N 601 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „NF Vrba“)

pro prodej vstupenek na charitativní koncerty

Úvodní ustanovení

 1. NF Vrba je nadačním fondem založeným a řádně existujícím podle práva České republiky. Cílem NF Vrba, nestátní neziskové organizace, je prostřednictvím svých zaměstnanců a dobrovolníků zprostředkovávat konkrétní pomoc ovdovělým rodinám a poskytovat podporu široké škále aktivit a činností podporujících děti a rodiče ze skupiny ovdovělých rodin.
 2. Více informaci o činnosti NF Vrba lze nalézt na www.nadacnifondvrba.cz. Na uvedených webových stránkách lze taktéž nalézt etický kodex NF Vrba, jímž se při své činnosti řídí.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi NF Vrba a třetími osobami (dále jen „Kupující“) při prodeji vstupenek na charitativní koncerty pořádané NF Vrba (dále jen „Koncert“). Ta práva a povinnosti, jež tyto Podmínky výslovně neupravují, se řídí právem České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením kolizních norem.
 4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí elektronického formuláře pro koupi vstupenek umístěného na internetových stránkách www.nadacnifondvrba.cz/vstupenky (dále jen „Webový portál“). Podmínkou odeslání vyplněného formuláře je souhlas s těmito Podmínkami.

Účel koncertů

 1. Hlavním cílem koncertů organizovaných NF Vrba je získat prostředky, které umožní přímou a účinnou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi v celé České republice. Takto ovdovělých rodin je totiž dle Českého statistického úřadu okolo padesáti tisíc.
  Výtěžek z koncertů je užíván pro účely úhrady mzdových prostředků zaměstnanců NF Vrba, kteří se všichni na činnosti NF Vrba při poskytování předmětné pomoci, a pro účely úhrady výdajů přímo spjatých s pracovní náplní zaměstnanců, kteří pomáhají ve všech regionech České republiky rodinám při jejich návratu zpátky do běžného života. Jedná se především o konkrétní služby, jakými jsou:

  1. Hospodyně a řemeslníci v ovdovělých rodinách s dětmi.
  2. Terénní pracovníci Poradenského mobilního centra NF Vrba, kteří ihned po tragické události pomáhají ovdovělému rodiči s potřebnou administrativou, přípravou na dědické řízení, finanční gramotností, právním poradenstvím v nové životní situaci apod.
  3. Koordinátor systému a návaznosti služeb pomoci v ovdovělých rodinách.
  4. Pečovatelky „Vrběnky“, které pečují o děti v době, kdy ovdovělý rodič vykonává své povolání nebo se na něj připravuje.
 2. Mezi základní principy poskytování pomoci NF Vrbou a s tím spojeného užívání získaných prostředků patří:
  1. Pomoc je určena ovdovělým rodinám s dětmi, které žijí v České republice, kdy ovdovělou rodinou je myšlena i rodina, kde pár nebyl oddán, ale ze zákona vyplývá povinnost péče o jejich společné dítě nebo děti.
  2. Pomoc NF Vrba realizuje na základě svých projektů, které vždy představují jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
  3. Získané peněžní prostředky NF Vrba užívá hospodárně a efektivně.
  4. Výše mzdových nákladů odpovídá obecně platným podmínkám v ČR.

Podmínky nákupu vstupenek

 1. Kupující může vstupenky na konkrétní Koncert zakoupit přes Webový portál za podmínek uvedených níže.
 2. Předmětem kupní smlouvy je závazek NF Vrba dodat vstupenky a závazek Kupujícího vstupenky převzít a zaplatit za ně NF Vrba kupní cenu.
 3. Kupující na Webovém portálu vyplní formulář, ve kterém zvolí Koncert nebo Koncerty, o jejichž koupi vstupenek má zájem, počet kupovaných vstupenek pro každý vybraný Koncert, a vyplní svou e-mailovou adresu. Kupující rovněž udělí souhlas s těmito Podmínkami a potvrdí, že se seznámil s podmínkami o zpracování osobních údajů. Po vyplnění formuláře je kupující přesměrován na platební bránu, jejíž prostřednictvím uhradí kupní cenu, pokud kupující zvolil tento druh platby. Kupující může platbu uhradit i bankovním převodem nebo zrychleným bankovním převodem.
 4. NF Vrba spolupracuje se společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, vedená v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3755 (dále jen „ComGate“), která je provozovatelem platební brány. NF Vrba nezískává přístup k údajům o platební kartě Kupujícího. Kupující je při použití platební brány povinen dodržovat smluvní podmínky ComGate.
 5. Vstupné (cena za vstupenku) je uvedeno v rámci informací o konkrétním Koncertu na Webovém portálu. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením kupní ceny Kupujícím.
 6. NF Vrba se zavazuje dodat vstupenky Kupujícímu bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny na e-mailovou adresu, kterou Kupující poskytl při nákupu vstupenek. V případě uvedení chybné e-mailové adresy se vstupenky považují za dodané jejich zasláním na takto chybně uvedenou adresu, a to i v případě, že NF Vrba obdrží informaci o nedoručení vstupenek. To samé platí, nelze-li vstupenky doručit na platnou adresu např. z důvodu jejího zaplnění apod.

Reklamace v souvislosti s nákupem vstupenek na Koncert

 1. NF Vrba neodpovídá za to, že nebude Kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na jeho straně kupujícího, zejména při nesprávné e-mailové adrese zadané při nákupu.
 2. V případě, že Kupujícímu nebyla doručena vstupenka na jím zadanou e-mailovou adresu ani do dvaceti čtyř (24) hodin od zaplacení vstupného, je Kupující povinen upozornit NF Vrba na to, že vstupenku neobdržel a je povinen pro účely opětovného zaslání vstupenky poskytnout NF Vrba identifikační údaje, které mu poskytl při nákupu vstupenky.
 3. Na základě oprávněného požadavku Kupujícího zašle NF Vrba na jeho e-mailovou adresu novou vstupenku tak, aby ji kupující obdržel do jednoho (1) týdne od doručení oprávněného požadavku Kupujícího.
 4. Dojde-li ke změně místa nebo termínu konání Koncertu, je Kupující oprávněn na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@nadacenifondvrba.cz žádat vrácení vstupného, pokud vstupenka nebyla dosud využita. Toto právo je povinen uplatnit do 14 dnů ode dne původního termínu Koncertu, jinak mu zaniká. Marným uplynutím této lhůty platí, že Kupující má zájem účastnit se Koncertu za změněných podmínek.
 5. Dojde-li ke zrušení Koncertu ze strany NF Vrba, má Kupující právo na vrácení vstupného na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@nadacenifondvrba.cz nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení Koncertu. Po uplynutí této lhůty platí, že Kupující nemá zájem na vrácení kupní ceny a uhrazenou kupní cenu má v úmyslu poskytnout NF Vrba jako dar. Ujednáním dle předchozí věty není dotčeno právo NF Vrba vrátit kupní cenu (resp. dar) i v případě, že žádost byla Kupujícím podána po uplynutí lhůty dle tohoto odstavce.
 6. NF Vrba vrátí Kupujícímu, který uplatnil svůj nárok na jeho vrácení dle odst. 4.4. nebo 4.5. těchto Podmínek, vstupné ve výši skutečně zaplacené Kupujícím na jeho bankovní účet, ze kterého byla platba za vstupenku poukázaná, nejpozději do 14 dnů od uplatnění žádosti Kupujícím, není-li pochyb o jeho právu na vrácení vstupného. V opačném případě NF Vrba informuje Kupujícího o odmítnutí jeho nároku.

Práva a povinnosti Kupujícího a NF Vrba, komunikace stran

 1. Kupující prohlašuje, že do formuláře vyplnil úplné, pravdivé a aktuální údaje.
 2. NF Vrba se zavazuje použít výtěžek z Koncertů výhradně pro účely a v souladu s principy deklarovanými v těchto Podmínkách.
 3. Organizace a program Koncertů jsou plně v gesci NF Vrba. NF Vrba si vyhrazuje právo provádět změny v termínu či programu Koncertu, případně Koncert zrušit. Právo Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny je uvedeno v čl. 4. těchto podmínek.
 4. NF Vrba má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu (pohnutkou však může být například skutečnost, že Kupující kupuje vstupenky za účelem dalšího prodeje apod.), a to do dne konání příslušného Koncertu, na který Kupující koupil vstupenky. Odstoupení je účinné doručením na e-mailovou adresu Kupujícího. V takovém případě NF Vrba uhrazenou kupní cenu vrátí na účet Kupujícího, z něhož byla uhrazena a současně zneplatní poskytnuté vstupenky.
 5. V případě jakékoliv komunikace bude NF Vrba Kupujícího kontaktovat na adresy vyplněné ve formuláři, a to primárně na e-mailovou adresu. Kupující se proto zavazuje oznámit změnu své e-mailové adresy na adresu NF Vrba, a to bez zbytečného odkladu po takové změně. Neoznámí-li Kupující změnu své adresy, jsou sdělení NF Vrba považována za doručená třetím (3.) dnem po jejich odeslání.
 6. V případě jakékoliv komunikace bude Kupující NF Vrbu kontaktovat na následující adresy:
  1. Nedvědice 247, 592 62 Nedvědice
  2. petra.cvrkalova@nadacnifondvrba.cz
  3. info@nadacenifondvrba.cz
 7. Kupující může při vyplnění formuláře udělit svůj souhlas s tím, aby mu NF Vrba zasílala newslettery. Tyto newslettery se mohou týkat nově vznikajících projektů či pozvánek na akce Dárce je oprávněn zasílání newsletterů kdykoliv zrušit, a to skrze odkaz uvedený v každém z newsletterů.

Závěrečná ujednání

 1. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla NF Vrba, není-li volba místní příslušnosti v konkrétním případě vyloučena právními předpisy.
 2. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. Je-li uzavírána ve více jazykových verzích, má v případě rozporu vždy přednost verze česká.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
 4. NF Vrba je oprávněna tyto Podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat. Novou verzi Podmínek NF Vrba uveřejní na Webovém portálu nejpozději patnáct (15) dní přede dnem nabytí jejich účinnosti.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2021.