Skip to main content

Etický kodex

Tento etický kodex je určen pro všechny aktivní členy, zaměstnance a dobrovolníky Nadačního fondu Vrba a spolku Zpátky do života.

Základem pro Etický kodex jsou:

 • Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 2006.

Pro naši práci je důležité respektování těchto práv klientů:

 • právo být předem informován o průběhu a podmínkách poskytované služby,
 • právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od nabízené služby, a to i bez udání důvodu,
 • právo zůstat v anonymitě,
 • právo svobodně se vyjadřovat ke způsobu prožívání ztráty blízkého člověka a reagovat na práci aktivních členů a dobrovolníků sdružení.

Základní etické zásady aktivních členů, zaměstnanců a dobrovolníků Nadačního fondu Vrba a spolku Zpátky do života:

 • Aktivní členové, zaměstnanci a dobrovolníci poskytují služby všem klientům Nadačního fondu Vrba a spolku Zpátky do života, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Služby jsou poskytovány ovdovělým rodinám s dětmi bez ohledu na okolnosti úmrtí, vazbu k zesnulému či jeho věk.
 • Uznávají jedinečnost a autonomii každého klienta, jeho zvyky a životní hodnoty. Respektují individuální způsob prožívání a vyrovnávání se s úmrtím jejich blízkého. Usilují o empatický přístup ke klientům; jsou si vědomi jejich citové zranitelnosti a potřeby emoční opory; snaží se o empatii, takt, provázení, pravdivost, laskavost a mírnost.
 • Jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech a údajích týkajících se osob, jimž poskytují služby. Mlčenlivost se zavazují dodržovat i po skončení pracovního poměru ve společnosti, nebo po vypršení smlouvy o dobrovolnické službě.
 • Oslovují klienty způsobem, který si s nimi domluví.
 • Zodpovídají za své průběžné celoživotní vzdělávání; usilují o zvyšování odborné úrovně; uplatňují nové přístupy a metody práce.
 • Uznávají odborné znalosti a životní zkušenosti svých spolupracovníků. Respektují jejich rozdílné názory, hodnoty a náboženské vyznání, stejně jako jejich osobitý přístup k práci a osobní charisma, které do práce společnosti vnáší.
 • Se zavazují nehovořit před klienty nepatřičným nebo kritickým způsobem o svých spolupracovnících nebo o společnosti.
 • Odpovědně plní své povinnosti, které vyplývají z jejich závazku ke spolku; dodržují veškeré interní směrnice, normy a úmluvy.
 • Vykonávají svoji činnost v souladu se svým svědomím a za všech okolností nadřazují profesní zájmy zájmům osobním. Jejich primárním cílem je podpořit klienty ve schopnosti samostatného zvládání problémů souvisejících s úmrtím blízkého člověka a podpora jejich sociálního začlenění.
 • Nezneužívají závislosti nebo subjektivně prožívané bezmocnosti klientů; nepřijímají finanční a věcné dary pro vlastní potřebu ani jiná zvýhodnění za služby, které vykonali v jejich prospěch.
 • Jsou povinni odmítnout klienty, pokud jsou si vědomi toho, že nejsou kompetentní k řešení jejich problémů. Mají rovněž povinnost odstoupit od služby, jestliže v průběhu práce s klientem zjistí, že dochází ke střetu zájmů nebo se situace změnila tak, že dále nemohou poskytovat kvalitní nestranné a nezávislé služby.
 • Dbají na zachování dobrého jména Nadačního fondu Vrba a spolku Zpátky do života a i v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru společnosti v očích veřejnosti.
 • Ve veřejném vystupování dbají na zájmy Nadačního fondu Vrba a spolku Zpátky do života; sdělují pouze ty informace, které jsou oprávněni oznamovat z titulu své funkce. Vždy vyžadují souhlas klientů ke zveřejnění a medializaci jejich příběhů, např. za účelem prezentace sdružení nebo jejich kazuistiky.
 • Jsou si vědomi, že veškerou prezentaci a propagaci spolku v médiích, na které se podílejí, musí schválit Nadační fond Vrba a spolek Zpátky do života.
 • Svou prací usilují o to, aby se ve společnosti podnítila debata o umírání a smrti, protože jenom tak je možné dosáhnout toho, aby byly pro ovdovělé rodiny s dětmi vytvořeny takové podmínky, které by jim usnadnily návrat zpátky do života.